ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

20 Φεβρουαρίου 2021

ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΥΠ, Β΄ ΜΕΡΟΣ Κώστας Τσίμας, Γιάννης Ρουμπάτης

ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΛΑΣ, Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΤΗΣ CIA. ΤΟΝ ΚΑΤΕΔΩΣΑΝ ΣΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΟΙ «ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ». ΕΥΠ, Α΄ ΜΕΡΟΣ

 


Σύμφωνα  με  την  ΕΥΠ  «το έμβλημα της Υπηρεσίας συμβολίζει την αναζήτηση της αλήθειας σε οποιαδήποτε περιοχή της υδρογείου. Φέρει τον τίτλο της Υπηρεσίας (Ε.Υ.Π.) και το ρητό του Περίανδρου "λόγων απορρήτων εκφοράν μη ποιού"».

Η Ε.Υ.Π. έχει ως κύριες δραστηριότητες τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή στις κρατικές  αρχές πληροφοριών που αφορούν στην εθνική ασφάλεια της χώρας, αλλά και την αντιμετώπιση της κατασκοπευτικής, σε βάρος της χώρας, δραστηριότητας των ξένων οργάνων πληροφοριών.

Αποστολη

Σύμφωνα με το νόμο 3649/2008 αποστολή της Ε.Υ.Π. είναι η εντός του πλαισίου του Συντάγματος και των νόμων αναζήτηση, συλλογή, επεξεργασία και γνωστοποίηση στις αρμόδιες αρχές των πληροφοριών που αφορούν:

 • Στην προστασία και προώθηση των πολιτικών, οικονομικών, στρατιωτικών και εν γένει εθνικών στρατηγικών συμφερόντων της Χώρας.
 • Στην πρόληψη και αντιμετώπιση δραστηριοτήτων που συνιστούν απειλή κατά του δημοκρατικού πολιτεύματος, των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ασφάλειας του Ελληνικού Κράτους, καθώς και του εθνικού πλούτου της Χώρας.
 • Στην πρόληψη και αντιμετώπιση δραστηριοτήτων τρομοκρατικών οργανώσεων, καθώς και άλλων ομάδων οργανωμένου εγκλήματος.

Η Ε.Υ.Π. σε περίοδο πολέμου, επιστράτευσης ή άμεσης απειλής της εθνικής ασφάλειας υπάγεται στον Αρχηγό Γ.Ε.ΕΘ.Α., ο οποίος, δια του Διοικητή της Ε.Υ.Π., ασκεί πλήρη έλεγχο σε ό,τι αφορά τη συμβολή της στην άμυνα και την ασφάλεια της Χώρας. Στην περίπτωση οποιασδήποτε δράσης που αποβλέπει στη βίαιη κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος, η Ε.Υ.Π., μετά από απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α., λειτουργεί ως κεντρική υπηρεσία διαχείρισης πληροφοριών της Χώρας.  

Αρμοδιoτητες

Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η Ε.Υ.Π. ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Συλλέγει και παρέχει πληροφορίες και στοιχεία, προβαίνει σε εκτιμήσεις και υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τους καθ’ ύλην συναρμόδιους Υπουργούς για την πρόληψη ή αποτροπή απειλής κατά της εθνικής ασφάλειας ή του δημοκρατικού πολιτεύματος, καθώς και για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων της Χώρας.

Αναζητεί, συλλέγει, επεξεργάζεται και παρέχει πληροφορίες, στο πλαίσιο της προηγούμενης παραγράφου, κυρίως για θέματα που αφορούν στη δράση τρομοκρατικών οργανώσεων ή άλλων

 • ομάδων οργανωμένου εγκλήματος στους τομείς της παράνομης διακίνησης ανθρώπων, ανθρωπίνων μελών, όπλων, ναρκωτικών ή άλλων απαγορευμένων ουσιών, ιδίως πυρηνικών, ραδιοβιολογικών και χημικών (ΠΡΒΧ), καθώς και για θέματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
 • Συντονίζει, στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΚΥ.Σ.Ε.Α., τη δράση των υπηρεσιών πληροφοριών και ασφάλειας της Χώρας στον τομέα συλλογής και διάθεσης των πληροφοριών, που έχουν σχέση με το αντικείμενο της αποστολής της. Παράλληλα, συνεργάζεται και ενημερώνει τη Διακλαδική Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών (Δ.Δ.Σ.Π.) και τις υπηρεσίες πληροφοριών των Επιτελείων που εποπτεύονται από αυτήν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους.
 • Μεριμνά για την αντιμετώπιση της κατασκοπευτικής σε βάρος της Χώρας δραστηριότητας.
 • Παρέχει στα αρμόδια για την αντιμετώπιση κρίσεων συλλογικά όργανα του Κράτους την αναγκαία πληροφοριακή συνδρομή για την επιτέλεση της αποστολής τους.
 • Παρέχει στους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας την, εντός των ορίων της αρμοδιότητάς της, πληροφοριακή υποστήριξη, που είναι αναγκαία για την επιχειρησιακή σχεδίαση του Γ.Ε.ΕΘ.Α.
 • Αποτελεί Τεχνικής Φύσεως Αρχή Ασφαλείας Πληροφοριών (INFOSEC) και μεριμνά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ. 325/2003 (ΦΕΚ 273 Α΄), για την ασφάλεια των εθνικών επικοινωνιών και συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών, καθώς και για την πιστοποίηση του διαβαθμισμένου υλικού των εθνικών επικοινωνιών. Η πιστοποίηση παρέχεται έναντι καταβολής παραβόλου, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Οικονομίας και Οικονομικών.
 • Ορίζεται ως η Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, η οποία μεριμνά για την πρόληψη και τη στατική και ενεργητική αντιμετώπιση ηλεκτρονικών επιθέσεων κατά δικτύων επικοινωνιών, εγκαταστάσεων αποθήκευσης πληροφοριών και συστημάτων πληροφορικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 325/2003.
 • Συνεργάζεται με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες άλλων χωρών και διεθνών οργανισμών για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής της.

Συντάσσει, με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει, πληροφοριακά δελτία, μελέτες και εκθέσεις τις οποίες και διαβιβάζει στις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές.


ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΗΣ  ΕΥΠ

Η νομοθεσία που διέπει την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών διακρίνεται σε εθνική και διεθνή.


Η εθνική νομοθεσία περιλαμβάνει νομοθετήματα που ρυθμίζουν την οργάνωση και λειτουργία της Ε.Υ.Π., σχετίζονται με τη δράση της και διέπουν το προσωπικό της. 

H διεθνής νομοθεσία περιλαμβάνει νομοθετήματα που ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη και έχουν ως αντικείμενο την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Παρατίθενται επίσης νομικά κείμενα σε θέματα ενδιαφέροντος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.


  ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


  ΣΥΝΤΑΓΜΑ 1975  (Ελληνική Έκδοση   Αγγλική Έκδοση)

(όπως ισχύει μετά τις αναθεωρήσεις του 1986 και του 2001)

 ΝΟΜΟΣ 3649/2008 (Ελληνική Έκδοση   Αγγλική Έκδοση)

«Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις» 

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 126/2009  (Ελληνική Έκδοση) 

«Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)» (ΦΕΚ A' 173).

 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

 13 ΟΚΤ 2009  (Ελληνική Έκδοση  Αγγλική Έκδοση)

«Υπαγωγή Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη» (ΦΕΚ A' 215).

 ΝΟΜΟΣ 2225/1994 (Ελληνική Έκδοση)

«Για την προστασία της Ελευθερίας και ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις»

 ΝΟΜΟΣ 2472/1997 (Ελληνική Έκδοση)

«Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»

 ΝΟΜΟΣ 3115/2003 (Ελληνική Έκδοση)

«Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών»

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 47/2005 (Ελληνική Έκδοση)

«Διαδικασίες καθώς και τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και για τη διασφάλισή του»

 ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (Ελληνική Έκδοση)

«Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν. 2472/1997»


ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 Ε.Σ.Δ.Α. (Ελληνική Έκδοση)

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών / Συμβουλίου της Ευρώπης (Κυρώθηκε με το Ν.Δ. 53/1974)

 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ Ε.Σ.Δ.Α. (Ελληνική Έκδοση)

Περιλαμβάνει τα 13 πρόσθετα πρωτόκολλα Ε.Σ.Δ.Α.

 ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (Ελληνική Έκδοση)

Κυρώθηκε με το Ν. 2462/1997 (ΦΕΚ Α' 25/26.2.97)

ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

 Τα Θεμελιώδη Δικαιώματα (Ελληνική Έκδοση   Αγγλική Έκδοση)

 Η Άρση του Απορρήτου των Επικοινωνιών  (Ελληνική Έκδοση)   Αγγλική Έκδοση)


Κατάλογος  των  Αρχηγών  ΚΥΠ και Διοικητές ΕΥΠ  από το 1953 ως σήμερα

      1.   Αντγος Αλέξανδρος Νάτσινας 06.06.53 – 10.12.63

     2.   Υπτγος Στέφανος Δούκας 11.12.63 – 10.03.64
     3.   Υπτγος Γεώργιος Αγόρος 11.03.64 – 18.05.65
     4.   Σχης Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος 18.05.65 – 15.07.65
     5.   Αντγος Κυριάκος Παπαγεωργόπουλος 16.07.65 – 24.04.67
     6.   Αντγος Αλέξανδρος Χατζηπέτρος 24.04.67 – 02.06.72
     7.   Υπτγος Μιχαήλ Ρουφογάλης 03.06.72 – 28.11.73
     8.   Αντγος Λάμπρος Σταθόπουλος 29.11.73 – 21.08.74
     9.   Αντγος Κωνσταντίνος Φέτσης 27.09.74 – 30.05.76
    10.  Αντγος Παντελής Καλαμάκης 31.05.76 – 19.10.79
    11.  Αντγος Γεώργιος Βάμβας 20.10.79 – 07.09.81
    12.  Αντγος Ευάγγελος Παπαζαχαρίας 07.09.81 – 02.11.81
    13.  Αντγος Γεώργιος Πολίτης 02.11.81 – 29.05.86
    14.  Απτχος Φίλιππος Μακέδος 29.05.86 – 0405.87          
    15.  Κωνσταντίνος Τσίμας 05.05.87 - 19.04.89  
     ΣΗΜΕΙΩΣΗ:    Στα χρόνια που  ο  Παπανδρέου  έκανε  «αντίσταση  στην  Χούντα»  αποπλανώντας  Σουηδέζες  τηλεπαρουσιάστριες  με  τα  λεφτά  του  Ροκφέλερ  και  αυξάνοντας  τον  πληθυσμό  της  Σουηδίας,  ο  βοηθός  του  Τσίμας  ήταν ο  σύνδεσμος μεταξύ του «Κινήματος» και παλαιστινιακών οργανώσεων,  ουσιαστικά  δηλαδή  κάρφωναν  στην  CIA  Παλαιστίνιους  αγωνιστές.  Στα δυόμισι χρόνια παραμονής του στην υπηρεσία, κατηγορήθηκε για υποκλοπές αλλά η εκλογή του στην ευρωβουλή δεν τον οδήγησε στο Ειδικό Δικαστήριο.
     16.  Αντγος Γεώργιος Πολίτης 19.04.89 - 09.07.89
     17.  Αντγος Γεώργιος Γεωργουλάκης 10.07.89 – 31.07.89
     18.  Αντγος Δημήτριος Αγγελόπουλος 01.08.89 – 31.03.90
     19.  Αντγος Παντελής Καλαμάκης 01.04.90 – 10.12.90
     20.  Απτχος Παναγιώτης Μπαλές 10.12.90 – 17.10.93
     ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Η απίστευτη  γκάφα που έγινε τον Οκτώβριο του 1991 ήταν πρωτοφανής  για  «μυστική»  υπηρεσία: μετατάχθηκαν 400 πράκτορες της ΕΥΠ, οι οποίοι είδαν τα ονόματά τους να δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως!
     21.   Ανχος Λεωνίδας Βασιλικόπουλος 18.10.93 – 24.04.96
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Το 1993 με την επάνοδο του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία την ΕΥΠ την ανέλαβε ο απόστρατος ναύαρχος Λεωνίδας Βασιλικόπουλος. Κατά την διάρκεια της θητείας του έγινε  η  προδοσία  των   Ιμίων. Εκείνη την νύχτα ο ναύαρχος είχε από νωρίς την πληροφορία για την παρουσία Τούρκων στην βραχονησίδα, αλλά ο Σημίτης  τον είχε ώρες στον προθάλαμο  της Βουλής όπου γινόταν η συνεδρίαση!
     22.   Απτχος Χαράλαμπος Σταυρακάκης 25.04.96 – 16.03.99 
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Η δική του θητεία στιγματίστηκε από  την  μεγαλύτερη  προδοσία  που διέπραξαν  οι  «έλληνες  πολιτικοί»  σε  βάρος  ενός  φιλικού  λαού, την παράδοση του ηγέτη  των  Κούρδων  Οτζαλάν στους Τούρκους.
    23.   Πρέσβυς Παύλος Αποστολίδης 16.03.99 – 22.11.04
    24.  Πρέσβυς Ιωάννης Κοραντής 22.11.04 – 14.07.09
    25.  τ.Αντ.Εφετ.Αθ. Δημήτριος Παπαγγελόπουλος 14.07.09 – 13.10.09
    26.  Πρέσβυς Κωνσταντίνος Μπίκας 13.10.09 – 19.07.12
    27.  τ.Γ.Γ.Υπ.Πολ. Θεόδωρος Δραβίλλας 19.07.12 - 29.01.15
    28.  Γιάννης Ρουμπάτης 30.01.15 - σήμερα

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  ΤΟΥ  ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΗ  ΤΗΣ  ΕΥΠ


 Ο Γιάννης Π. Ρουμπάτης γεννήθηκε στα Γιάννινα στις 3 Ιουλίου 1948. Σπούδασε Ψυχολογία και Πολιτικές Επιστήμες στις ΗΠΑ και είναι κάτοχος Διδακτορικού (Ph.D.) στις Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Είναι δημοσιογράφος. Υπήρξε ανταποκριτής, πολιτικός συντάκτης, απεσταλμένος ελληνικών ΜΜΕ σε εμπόλεμες ζώνες, καθώς και αναλυτής σε γεωστρατηγικά θέματα. Στο παρελθόν, έχει διατελέσει Ειδικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα Διεθνών Σχέσεων, Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, ενώ το Μάρτιο του 1987 ανέλαβε Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, θέση που κατείχε μέχρι τον Ιούνιο του 1988. Από το 1994 έως το 1999 υπήρξε Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπηρέτησε ως Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES), από το 1995 μέχρι το 1999. Τον Ιανουάριο του 2015 τοποθετήθηκε στη θέση του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) από τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

  ΟΙ  ΜΥΣΤΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΤΟΥ  ΑΝΔΡΕΑ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ,  (ΤΟΤΕ  ΚΥΠ,  ΤΩΡΑ  ΕΥΠ),  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΑΝ  ΣΤΕΝΑ  ΤΟ  1983  ΤΟΝ  ΓΙΑΝΝΗ  ΡΟΥΜΠΑΤΗ  ΓΙΑ  ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ  ΛΟΓΟΥΣ.  ΤΩΡΑ  ΠΛΕΟΝ  Ο  ΓΙΑΝΝΗΣ  ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ  ΜΠΟΡΕΙ  ΣΑΝ  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΗΣ  ΕΥΠ  ΝΑ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ  Ο  ΙΔΙΟΣ  ΤΟΥΣ  ΧΘΕΣΙΝΟΥΣ  ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ  ΠΟΥ  ΤΟΝ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΑΝ. 
Τώρα  γιατί  ο  Ανδρέας  Παπανδρέου  τον  παρακολουθούσε  και  μετά  τον  διόρισε  κυβερνητικό  εκπρόσωπο  και  βουλευτή  του,  εμείς  οι  "πτωχοί  τω  πνεύματι"  αδυνατούμε  να  καταλάβουμε.Γιάννης Ρουμπάτης

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο Γιάννης Ρουμπάτης (1948) είναι Έλληνας δημοσιογράφος. Έχει διατελέσει κυβερνητικός εκπρόσωπος επί πρωθυπουργίας Ανδρέα Παπανδρέου, καθώς και ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Από τον Ιανουάριο του 2015 κατέχει την θέση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), κατόπιν απόφασης του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Γεννήθηκε στις 3 Ιουλίου 1948 στα Ιωάννινα.  Σπούδασε στις ΗΠΑ, και είναι διδάκτορας Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Johns Hopkins.

Υπήρξε ανταποκριτής της εφημερίδας Το Βήμα στην Ουάσινγκτον. Μετά την άνοδο του Ανδρέα Παπανδρέου στην εξουσία το 1981, ο Γιάννης Ρουμπάτης έγινε ειδικός σύμβουλος του πρωθυπουργού για θέματα Διεθνών ΜΜΕ.

Τον Μάρτιο του 1987 τοποθετήθηκε στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, παραμένοντας μέχρι τον Ιούνιο του 1988, οπότε ο Ανδρέας Παπανδρέου αποφάσισε να επαναφέρει στη θέση αυτή τον Δημήτρη Μαρούδα.

Από το 1994 ως το 1999 διετέλεσε ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ενώ εξελέγη από τους συναδέλφους του και αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος για το διάστημα 1995 - 1999.

Το 1987 εξέδωσε το βιβλίο:  "Δούρειος Ίππος: Η αμερικανική διείσδυση στην Ελλάδα, 1947-1967", βασισμένο στην διδακτορική διατριβή του για το Johns Hopkins, στο οποίο καταγγέλλει τόσο τις τότε αμερικανικές κυβερνήσεις όσο και την ελληνική μετεμφυλιακή Δεξιά για την διαπλοκή της με αμερικανικές υπηρεσίες.

Τον Ιανουάριο του 2015, με απόφαση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, τοποθετήθηκε διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ).


ΜΙΚΡΗ  ΙΣΤΟΡΙΑ  ΤΗΣ  ΕΥΠ

Η  Υπηρεσία ιδρύθηκε το 1953 με την ονομασία Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών Ελλάδος (ΚΥΠΕ),  κατά το πρότυπο της CIA. Λίγο αργότερα ο τίτλος περιορίστηκε στο ΚΥΠ. Πρώτος διοικητής της τότε ΚΥΠΕ ανέλαβε ο Συνταγματάρχης Πυροβολικού (αργότερα Αντιστράτηγος) Αλέξανδρος Νάτσινας.  Καθ'όλη τη διάρκεια των κυβερνήσεων Παπάγου και Καραμανλή, η ελληνική ΚΥΠ ήταν υπό τον απόλυτο έλεγχο της αμερικανικής CIA: τόση  μεγάλη ήταν η  εξάρτηση, ώστε οι μισθοί των πρακτόρων πληρώνονταν απευθείας από τους Αμερικανούς, χωρίς καμία ανάμειξη του ελληνικού κράτους, έως ότου αυτή την πρακτική προσπάθησε  να  σταματήσει ο Γεώργιος Παπανδρέου το 1964,  για  δικούς  του,  ιδιοτελείς  λόγους.
Βέβαια  η  ελληνική  ΚΥΠ  δεν  ήταν  κάτι  ξεχωριστό.  Σε  όλες  τις  δυτικοευρωπαϊκές  χώρες,  μετά  τον  πόλεμο,  μέχρι  και  σήμερα,  οι  μυστικές  υπηρεσίες  τους  ήταν  και  είναι,  σε  στενή  σχέση  υποτέλειας  με  την  αμερικανική.  Το  ίδιο  και σε  μεγαλύτερο  βαθμό  ήταν  οι  μυστικές  υπηρεσίες  των  κομμουνιστικών  χωρών:  απλά  εξαρτήματα της  ΚΑΓΚΕΜΠΕ.   

Οι ηγέτες της στρατιωτικής  δικτατορίας   του  1967  αναδείχθηκαν μέσω της ΚΥΠ: ο Συνταγματάρχης Πυροβολικού Γεώργιος Παπαδόπουλος υπηρέτησε εκεί για πέντε χρόνια (1959-1964), αναμείχθηκε στην προετοιμασία του σχεδίου ΠΕΡΙΚΛΗΣ, και διατέλεσε προσωπικός γραμματέας του Νάτσινα, επικεφαλής του Β' Κλάδου, που είχε να κάνει με την εσωτερική ασφάλεια της χώρας  και σύνδεσμος ΚΥΠ-CIA. Ο επίσης Συνταγματάρχης Πυροβολικού Νικόλαος Μακαρέζος διορίστηκε το 1966, επί κυβερνήσεων των αποστατών, επικεφαλής του επίλεκτου Α' Κλάδου της ΚΥΠ, που ήταν υπεύθυνος για τους Έλληνες κατασκόπους σε ξένες χώρες.  Επί  Παπαδόπουλου, την ΚΥΠ διοίκησαν διαδοχικά ο Ταξίαρχος Πυροβολικού Αλέξανδρος Χατζηπέτρος, γόνος αρχοντικής στρατιωτικής οικογένειας, της οποίας γενάρχης ήταν ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρος, και ο Αντισυνταγματάρχης Πυροβολικού (αργότερα Υποστράτηγος) Μιχάλης Ρουφογάλης.   Ο Ρουφογάλης ήταν γνωστός περισσότερο για την κοσμική ζωή του και την αδυναμία του στο ωραίο φύλο, και λιγότερο για τις κατασκοπευτικές του ικανότητες: έτσι, την  αντιμετώπιση  του  (ανύπαρκτου  ουσιαστικά)  αντιδικτατορικού κινήματος ανέλαβε η ΕΣΑ του Δημήτρη Ιωαννίδη, και όχι τόσο η ΚΥΠ: μάλιστα, υπήρχε μεγάλη αντιζηλία μεταξύ της ΚΥΠ και της ΕΣΑ, και ο Ιωαννίδης αντικατέστησε το Ρουφογάλη το 1973 με το Λάμπρο Σταθόπουλο.  Όλα αυτά τα χρόνια, στην ιεραρχία της ΚΥΠ δέσποζαν οι αξιωματικοί του Πυροβολικού. Οι λόγοι είναι κυρίως δύο: ο ιδρυτής Νάτσινας προερχόταν από το συγκεκριμένο Όπλο ενώ σε γενικές γραμμές οι αξιωματικοί του Πυροβολικού είχαν την καλύτερη εκπαίδευση στο Στρατό.

Ο  επόμενος σταθμός στην ιστορία της Υπηρεσίας είναι το 1981 και η νίκη του  αμερικανοκίνητου  ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου,  καθαρός  πράκτορας  ο  ίδιος  της  CIA  και  χρηματοδοτούμενος  από  τον  εβραίο  Ροκφέλερ,  έλεγε  ότι  ήθελε  να ελέγχει ο  ίδιος  τις υπηρεσίες πληροφοριών και ασφάλειας: στην ηγεσία της ΚΥΠ τοποθετείται από τον Ανδρέα ο απόστρατος Αντιστράτηγος Πεζικού Γεώργιος Πολίτης, στενός φίλος του Υπουργού του ΠΑΣΟΚ Αντώνη Δροσογιάννη. Υπαρχηγός αναλαμβάνει ο Ταξίαρχος Βασίλης Τσαγκρής, που στη διάρκεια της δικτατορίας είχε δραπετεύσει στην Ιταλία και είχε αναλάβει το παραστρατιωτικό τμήμα του ΠΑΚ. Περιττό  να  λεχθεί  ότι  όλες  αυτές  οι  «ηγεσίες»  έπαιρναν  πρώτα  την  έγκριση  από  τις  αρμόδιες  μασονικές  λέσχες  του  λεκανοπεδίου.  Το 1986, με τον νόμο 1645, που δημοσιεύτηκε στις 26 Αυγούστου του 1986 στο τεύχος 132Α΄ ΦΕΚ, η υπηρεσία που έως τότε συνέχισε να ονομάζεται "Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών" (Κ.Υ.Π.) μετονομάσθηκε σε "Ε.Υ.Π". και αποτελεί αυτοτελή πολιτική δημόσια υπηρεσία με έργο τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή πληροφοριών που αφορούν στην ασφάλεια της χώρας. Το καθεστώς λειτουργίας της Ε.Υ.Π. ρυθμίζεται από προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται κατ' εφαρμογή του παραπάνω ιδρυτικού της νόμου (Ν. 1645/86).

Πρώτος Διοικητής της νέας ΕΥΠ διορίζεται με απόφαση του Ανδρέα Παπανδρέου ο Κώστας Τσίμας.

Ο πολιτικός προϊστάμενος της Ε.Υ.Π. ήταν, ως ένα διάστημα, ο εκάστοτε υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Συμβούλιο Πληροφοριών

Η ΕΥΠ έχει τον γενικό συντονισμό των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας, και σε αυτήν υπάγεται το Συμβούλιο Πληροφοριών. Στο Συμβούλιο μετέχουν:

 • Ο Διοικητής της ΕΥΠ, ως Πρόεδρος
 • Ο Διευθυντής της Διακλαδικής Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών (ΔΔΣΠ) των Ενόπλων Δυνάμεων
 • Ο Διευθυντής της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας (ΔΑΕΕΒ) της Ελληνικής Αστυνομίας
 • Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας (ΔΙΚΑ) του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας
 • Οι Γενικοί Γραμματείς και Διευθυντές των αρμόδιων Υπουργείων
Ο  ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗΣ  ΠΟΥ  "ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕ"  ΤΗΝ  ΚΥΠ.
Κώστας Τσίμας  (από  την  Βικιπαίδεια)
Ο Κωνσταντίνος (Κώστας) Τσίμας (1936-29  Νοεμβρίου 2005) διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)    ήταν κορυφαίο στέλεχος του αντιδικτατορικού αγώνα και του ΠΑΚ (ψευδώνυμο στην Αντίσταση κατά της Χούντας: «Μάρκος»), στενός φίλος και συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου. Μετά το 1981, ανέλαβε πολύ σημαντικές κρατικές θέσεις.


 Ο Κώστας Τσίμας γεννήθηκε στο Θεολόγο της Θάσου. Ο πατέρας του ήταν καπνεργάτης και δραστήριο μέλος του ΚΚΕ. Η οικογένειά του μετανάστευσε αρχικά στο Βέλγιο και στη συνέχεια στις ΗΠΑ, όπου σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (New York City University) και ανέπτυξε πολυσχιδή επιχειρηματική και πολιτική δραστηριότητα. Γνώρισε τον  τον Ανδρέα Παπανδρέου και έγινε στενός συνεργάτης του στα τέλη της δεκαετίας του '60, επί χούντας, και αρχικά ανέλαβε υπεύθυνος του ΠΑΚ Βορείου Αμερικής. Στη συνέχεια ήταν υπεύθυνος για τον ένοπλο κλάδο του ΠΑΚ. Ο ίδιος ο Τσίμας εκπαιδεύτηκε από τις μυστικές υπηρεσίες της Ανατολικής Γερμανίας σε στρατόπεδα στη Συρία και το Λίβανο σε θέματα κατασκοπίας και ανορθόδοξου πολέμου.  

 Συνόδευσε τον Ανδρέα Παπανδρέου στην επιστροφή του στην Ελλάδα το 1974.  Όταν ο Α. Παπανδρέου έγινε πρωθυπουργός, ο Τσίμας διατέλεσε διαδοχικά Γενικός Διευθυντής των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) και Ειδικός Σύμβουλος Πρωθυπουργού από το 1981 ως το 1984, Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Δημόσιας Τάξης το διάστημα 1984-1985, υπαρχηγός της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΚΥΠ) τα χρόνια 1985-1987, και ήταν ο πρώτος διοικητής της νέας Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) τα χρόνια 1987-1989, μάλιστα ήταν αυτός που επεξεργάστηκε το νομοσχέδιο πολιτικοποίησης και μεταμόρφωσης της ελληνικής μυστικής υπηρεσίας. Από το 1989 ως το 1994 ήταν Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, και το 1995 έγινε Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εκλέχθηκε βουλευτής ΠΑΣΟΚ στον νομό Καβάλας στις εκλογικές αναμετρήσεις του 2000 και του 2004.
Σημείωση:  ο  παλιός  προσωπικός  φίλος  του  Ανδρέα  Παπανδρέου,  Δήμος  Μπότσαρης,  είχε  αναφέρει  παλιά,  ότι  υποπτευόταν  το  περιβάλλον  του  Κώστα  Τσίμα  στις  ΗΠΑ  για  διακίνηση  ναρκωτικών.  Ο  Δήμος  Μπότσαρης  σπάνια  έπεφτε  έξω. 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ  ΑΠΟ  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  ΤΟΥ  ΤΣΙΜΑ  
«Η κατασκοπία είναι ένα χαοτικό αντικείμενο.  Η Ελλάδα ως μικρή χώρα, δεν έχει ανάγκη από κατασκοπία – με την έννοια ότι δεν πάμε να κατασκοπεύσουμε, ούτε την Κίνα, ούτε τις ΗΠΑ.  Αυτό που ενδιαφέρει την Ελλάδα είναι η εσωτερική της ασφάλεια.  Δηλαδή, ποιοι ενεργούν εν Ελλάδι εις βάρος της χώρας ή για δικό τους λογαριασμό.  Πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και να ξέρουμε τι μας γίνεται.  Μέσα στην Ελλάδα δρουν πολλοί άνθρωποι,  είτε φίλοι είτε σύμμαχοι όλοι έχουν τους δικούς τους λόγους και τα δικά τους συμφέροντα.
Παρακολουθούσαμε τους πράκτορες ξένων χωρών και μερικές φορές έπεφτες σε συναναστροφές που έκαναν με διάφορους έλληνες. Αυτομάτως έμπαιναν κι αυτοί στο στόχο της υπηρεσίας.
Μία ελληνίδα έτυχε να έχει σχέσεις με πράκτορα ξένης χώρας. Όταν την πλησίασε η υπηρεσία, για να ζητήσει τη βοήθειά της, αυτή αντέδρασε. Ήταν τότε φοιτήτρια στο εξωτερικό και την ώρα που πήγε να φύγει βρήκαν κάτι ναρκωτικά στο αυτοκίνητό της. Αυτό έγινε στην Ελλάδα, σπούδαζε στο εξωτερικό και όταν πήγε να φύγει από την Πάτρα, βρήκαν στο αυτοκίνητό της τα ναρκωτικά. Ζήτησε βοήθεια. “Ναι θα σε βοηθήσουμε, αλλά θα κάνεις και αυτά” της είπαμε, με αποτέλεσμα να έχουμε όσα θέλαμε να μαθαίνουμε από το χώρο αυτού του κατασκόπου».
Συνέντευξη με έναν έλληνα πράκτορα  που  δημοσιεύτηκε.
"Στην ΕΥΠ  υπηρετούν περίπου 1500 άτομα, άνδρες και γυναίκες, ενώ για τα ελληνικά δεδομένα ο μισθός τους είναι εξαιρετικά ικανοποιητικός
Ο  μέσος μισθός ενός υπαλλήλου της υπηρεσίας είναι κατά 60% μεγαλύτερος από το μέσο μισθό ενός δημοσίου υπαλλήλου, ήτοι 2000 ευρώ για έναν απόφοιτο λυκείου έως και 2.800 ευρώ για έναν πτυχιούχο.  Ενώ στην περίπτωση που η υπηρεσία σε στείλει στο εξωτερικό για μόνιμη διαμονή, η αμοιβή ξεπερνάει μηνιαίως τα 5000 δολάρια"!
«Η υπηρεσία είναι διαβρωμένη, όταν οι υπάλληλοι δεν έχουν τι να κάνουν, είναι λογικό να δουλεύουν για άλλους (εννοεί για ξένες μυστικές υπηρεσίες)»!
 «Ο Βενέτης (αξιωματούχος της ΕΥΠ) πιάστηκε από συναδέλφους να μεταφέρει τη στολή του στρατού στη Ρουμάνα και τον αναβάθμισαν σε διευθυντή στην Κύπρο»!
«Δεν υπάρχει πολιτική βούληση,  έχουμε το θεσμικό πλαίσιο για να λειτουργήσουν τμήματα της ΕΥΠ στα βασικά υπουργεία, Εξωτερικών και Άμυνας και στην πράξη τίποτα…»
«Οι πολιτικές προτιμήσεις ενός εκάστου παίζουν ρόλο αλλά μην ξεχνάς ότι η δεξαμενή είναι δεδομένη… Μπορεί ο Σάββας (εννοεί τον Σ. Καλεντερίδη από την υπόθεση Οτσαλάν) να είναι δεξιός, αλλά είναι από τους ελάχιστους ικανούς, που διαθέτει η υπηρεσία».
 «Οι μυστικές υπηρεσίες συνεργάζονται μεταξύ τους, κάτι τέτοιο συνέβη  π.χ.  στην υπόθεση Οτσαλάν.  Ο Σταυρακάκης είχε πάει στην Τουρκία και μιλούσε με τη ΜΙΤ για την παράδοση του Οτσαλάν.  Ναι και… ο β’ υποδιοικητής της ΕΥΠ είχε υπογράψει επιταγή της Εθνικής Τράπεζας για να πληρωθεί το αεροπλάνο που μετέφερε τον Οτσαλάν»!
ΤΟ  ΠΡΟΦΙΛ  ΤΟΥ  ΕΛΛΗΝΑ  ΠΡΑΚΤΟΡΑ  ΤΗΣ  ΕΥΠ. 
 Καταρχάς υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες πρακτόρων. Οι “επιχειρησιακοί” και οι “διοικητικοί”. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν αυτοί που παίζουν ενεργό ρόλο σε όλες τις επιχειρήσεις που σχεδιάζονται και αφορούν είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Είναι εκπαιδευμένοι στα όπλα και τις πολεμικές τέχνες, αλλά ας είναι καλά  και  η τεχνολογία.  Η εκπαίδευση μπορεί να γίνει είτε στη χώρα μας, είτε στο εξωτερικό. Από έλληνες ή ξένους εκπαιδευτές. Στη δεύτερη περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος να στρατολογηθεί το εν λόγω άτομο από την υπηρεσία της χώρας που τον εκπαιδεύει.
Τους “επιχειρησιακούς” θα τους συναντήσεις σε διάφορες βερσιόν ανάλογα με τις ανάγκες: από πρεζάκι στην Ομόνοια ή λαχειοπώλη, μέχρι μπον βιβέρ στα λόμπι ξενοδοχείων ή νεόπλουτο κάτοικο Κολωνακίου. Κυκλοφορούν με μηχανές, αυτοκίνητα, τρένα, ποδήλατα, αεροπλάνα, ταξί. Και συχνάζουν στα αθηναϊκά στέκια, στο Γκάζι ή Ψυρρή, στη Κηφισιά ή τα Εξάρχεια, αλλά και εκτός Αθηνών (άλλωστε υπάρχουν παραρτήματα της ΕΥΠ στη Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Κρήτη κ.ά)  ή εκτός των ορίων της χώρας. Συνήθως είναι εφημεριδοφάγοι, αλλά και βιβλιοφάγοι. Ενημερώνονται για την επικαιρότητα και διαβάζουν για να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της δουλειάς.
 Που άλλοτε τους θέλει γιατρούς να παρακολουθούν ένα ιατρικό συνέδριο στη Βαλκανική ή τεχνολόγους τροφίμων που η υπηρεσία τους έστειλε σε μια διεθνή έκθεση στην Ισπανία. Κάθε πράκτορας έχει τις “πηγές” του.  Στην πραγματικότητα έχει ένα δίκτυο ανθρώπων της πιάτσας που τον βοηθούν στη δουλειά του. Και μπορεί να είναι από τον περιπτερά ή τον εφημεριδοπώλη, μέχρι τον ταξιτζή και τον ζαχαροπλάστη. “Ο Ναξάκης (από την υπόθεση Οτσαλάν) έχει καταγραφεί σύμφωνα με επίσημα έγγραφα της υπηρεσίας ως “πηγή” της ΕΥΠ, ενώ μπαινόβγαινε στην Κατεχάκη (έδρα της υπηρεσίας), συνομιλώντας με υψηλόβαθμα στελέχη της”!
Οι παρακολουθήσεις είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, που επωμίζονται οι “επιχειρησιακοί”. Στην Αθήνα, παρακολουθούνται καθημερινά  όλες οι Πρεσβείες για ευνόητους λόγους,  παρότι το γνωρίζουν οι διπλωματικές αντιπροσωπείες και παίρνουν τις προφυλάξεις τους.  Επιπλέον Τούρκοι διπλωμάτες και επιχειρηματίες, αμερικανοί και άγγλοι πράκτορες, είναι επίσης στόχος.-


ΖΗΝΩΝ  ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...