ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

30 Μαΐου 2024

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ, Α' ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ 15-3, Ο ΙΕΧΩΒΑΣ ΔΙΑΤΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ: "ΘΑΝΑΤΩΣΤΕ ΤΑ ΞΕΝΑ ΝΗΠΙΑ ΚΑΙ ΘΗΛΑΖΟΝΤΑ". «Σκοτώστε σκλαβωμένες μάνες και παιδιά... και μόνο τις παρθένες κρατήστε… για πάσα χρήση»! Αριθμοί. ΛΑ 7-18. «Μακάριος όποιος πιάσει και συντρίψει τα ξένα βρέφη στον βράχο». Δαυίδ, Ψαλμός 136.

 

Guardian: "Η Μοσάντ απειλεί τον εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου".

«Μακάριος όποιος πιάσει και συντρίψει τα βρέφη σου στο βράχο»! Β.Β. Ψαλμός (ΡΛΖ) 137 ή (Ο΄) Ψαλμός 136. και Ησαΐας 13.17-22.

«εξολόθρευσον παν ό,τι έχει και μη φεισθής (λυπηθείς) αυτούς, αλλά θανάτωσον και άνδρα και γυναίκα και παιδίον και θηλάζον (Ο΄ από νηπίου έως θηλαζόντος!) και βούν και πρόβατον και κάμηλον και όνον»! Α΄Σαμουήλ ΙΕ΄3 & Ο΄Α΄ Βασιλέων ΙΕ΄3

«Δεν θέλεις αφήσει ζών ουδέν το έχων πνοήν, αλλά θέλεις εξολοθρεύσει αυτούς κατά κράτος» Δευτερονόμιο. Κ΄16,17

«αλλ’ εξολόθρευσε πάν το έχον πνοήν, καθώς προσέταξε Κύριος ο θεός του Ισραήλ» Ιησούς Ναυή Ι΄40

Σκότωσε όλα τα παιδιά στον Κατακλυσμό του Νώε

Σκότωσε όλα τα παιδιά στην καταστροφή της πεντάπολης των Σοδόμων

Σκότωσε όλα τα παιδιά (πρωτότοκα) στην Αίγυπτο. Θεός που σκοτώνει αθώα παιδάκια (πρωτότοκα Αιγύπτου)! Ενώ ο βασικός αντίπαλος του ήταν μόνο ο Βασιλιάς της Αιγύπτου Φαραώ! Έξοδος.11.5

Κατά τον δικός τους χριστιανικό θρύλο, 14.000 παιδάκια κάτω των 2 ετών, πλήρωσαν με την ζωή τους την οργή του Ηρώδη, κατά την γέννηση του στην Βηθλεέμ, πριν μπορέσει ο Ιωσήφ με την Μαρία να διαφύγουν στην Αίγυπτο.

Θεός που δίνει εντολές βρεφοκτονίας:

-«και τώρα θανατώσατε εκ των παιδίων πάντα τα αρσενικά, και θανατώσατε πάσας τας γυναίκας, όσαι εγνώρισαν άνδρα»! Αριθμοί 31.15-17

-«θανάτωσον άνδρα και γυναίκα και παιδίον θηλάζον»! Α΄ Σαμουήλ 15.3

-«θανατώστε νήπια και θηλάζοντα» (Ο΄) Β΄ Βασιλειών 15.3

-«θέλεις πατάξει πάντα τα αρσενικά εν στόματι μαχαίρας... τας δε γυναίκας και τα βρέφη και τα κτήνη και πάντα όσα ευρίσκονται εν τη πόλει... Ούτω θέλεις κάμει εις πάσας τας πόλεις. εκ των πόλεων όμως των λαών τούτων, τας οποίας Κύριος ο Θεός σου δίδει εις σε κληρονομίαν, δεν θέλεις αφήσει ζων ουδέν έχον πνοήν· αλλά θέλεις εξολοθρεύσει αυτούς κατά κράτος»! Δευτερονόμιο 20.13-17

-«Βαβυλώνα, η μέλλουσα να ερημωθής… Μακάριος όστις πιάση και ρίψη τα νήπιά σου επί την πέτραν»! Ψαλμ.136 (ή137.9).

Εντολές θεού:

-Καταστρέψτε, κατεδαφίστε, συντρίψτε, κατακάψτε άλση. Δευτ.12.3.

Απίστευτη εντολή θεού:

-«Δώστε τα ψοφίμια στους ξένους να τα φάνε»: Δευτερονόμιο.14.21.

-Καταγκρεμίστε από γκρεμό 10.000 σκλάβους! Β Χρονικών ΚΕ 12

-Σκοτώστε σκλαβωμένες μάνες και παιδιά... και μόνο τις παρθένες κρατήστε… για πάσα χρήση! Αριθμοί. ΛΑ 7-18 .

-Προφήτης καταριέται παιδιά επειδή κορόιδεψαν τη φαλάκρα του … και αρκούδες παρά Κυρίου σκοτώνουν 42 απ’ αυτά τα παιδιά. Β΄ Βασιλ.2.23-25.

«Και προσευχήθη Ησαΐας ο Προφήτης και εβόησεν προς τον ουρανόν και απέστειλεν Κύριος άγγελον όστις αφάνισε πάντας... και την νύχτα εκείνη εξήλθεν ο άγγελος Κυρίου και επάταξεν εν τω στρατοπέδω των Ασσυρίων εκατόν ογδοήκοντα πέντε χιλιάδας και ότε εξηγέρθησαν το πρωί, ιδού, ήσαν πάντες σώματα νεκρά» Β΄ Χρονικών ΛΒ΄ 20 & Β΄ Βασιλέων ΙΘ΄35.

ΘΕΟΣ:-«Θέλεις πατάξει (τα έθνη) και κατά κράτος θέλεις εξολοθρεύσει αυτούς. Δεν θέλεις δείξει έλεος. Θέλεις καταστρέψει… συντρίψει… κατακόψει… εξολοθρεύσει, κατακαύσει εν πυρί» Δευτερονόμιο 7.2-5


ΖΗΝΩΝ ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...