ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

24 Ιανουαρίου 2022

2.339 ΒΕΒΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 2015 - 2020, (βανδαλισμοί, διαρρήξεις, κλοπές, ἱεροσυλίες, νεκροσυλίες, ληστεῖες, τοποθετήσεις ἐκρηκτικῶν μηχανισμῶν καί λοιπές βεβηλώσεις). (Μετά αυτήν την δημοσίευση όργανα μυστικών υπηρεσιών τοποθέτησαν βόμβα σε παράνομο τζαμί...)

 

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΤΟΥΣ "ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ". Του Σπύρου Νάννου.

 

http://panusis.blogspot.com/2022/01/2339-2015-2020.html

Ἐνῶ μόλις 30 ἐπιθέσεις ἐναντίον ἰσλαμικῶν χώρων λατρείας.

(Μετά αυτήν την δημοσίευση όργανα μυστικών υπηρεσιών  τοποθέτησαν βόμβα σε παράνομο τζαμί...)
ΣΤΗΝ ΨΥΧΡΗ γλῶσσα τοῦ δημοσίου, οἱ βεβηλώσεις τῶν ἐκκλησιῶν χαρακτηρίζονται ὡς «περιστατικά εἰς βάρος χώρων θρησκευτικῆς σημασίας». Καί γιά μήν εὑρεθεῖ κάποιος πού θά ἰσχυρισθεῖ ὅτι δέν ὁμιλοῦμε γιά ἐκκλησίες μόνον, ἀλλά καί γιά χώρους λατρείας γενικῶς, νά σημειώσουμε ἀπό τήν ἀρχή ὅτι οἱ Ὀρθόδοξες Χριστιανικές Ἐκκλησίες εἶναι ὁ κύριος στόχος τῶν βεβήλων στήν πατρίδα μας, συμφώνως πρός τήν ἐπίσημη ἔκθεση τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας πού προλογίζει ἡ ὑπουργός Νίκη Κεραμέως. Τό 92,57% τῶν περιπτώσεων ἀφορᾶ Ἐκκλησίες Ὀρθοδόξων. Τό ποσοστό αὐτό γίνεται 93,66%, ἄν συνυπολογίσουμε καί τίς ἐκκλησίες Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν (Παλαιοημερολογιτῶν). Τά περιστατικά αὐτά μάλιστα βαίνουν αὐξανόμενα, ὅσο ἡ χώρα κατακλύζεται ἀπό περισσοτέρους μουσουλμάνους, ἡ περιφρόνησις τῶν ὁποίων πρός τίς ἀρχές καί τίς ἀξίες τοῦ Χριστιανισμοῦ καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἐξοργίζει τούς κατοίκους αὐτῆς τῆς χώρας. Παρά ταῦτα τά περιστατικά βεβηλώσεως ἰσλαμικῶν χώρων λατρείας, πού οὕτως ἤ ἄλλως εἶναι ἄτυποι, δέν ὑπερβαίνουν τό 2,23% τοῦ συνόλου. Αὐτά γιά τό παρελθόν ἔτος 2020, συμφώνως πρός τήν «Ἔκθεση γιά τά Περιστατικά εἰς βάρος χώρων θρησκευτικῆς σημασίας στήν Ἑλλάδα», πού δημοσιοποίησε τό Τμῆμα Θρησκευτικῶν Ἐλευθεριῶν καί Διαθρησκευτικῶν Σχέσεων τῆς Διευθύνσεως Θρησκευτικῆς Ἐκπαιδεύσεως καί Διαθρησκευτικῶν Σχέσεων τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων.

Ἄς δοῦμε ἀναλυτικῶς τί ἀναφέρει ἡ Ἔκθεσις αὐτή:

«Συνολικά, γιά τό ἔτος 2020 κατεγράφησαν τετρακόσια τέσσερα (404) περιστατικά εἰς βάρος χώρων θρησκευτικῆς σημασίας, κατανεμόμενα ἀνά θρήσκευμα ὡς ἑξῆς:

• Χριστιανισμός: τριακόσια ὀγδόντα πέντε (385) περιστατικά πάσης φύσεως (βανδαλισμοί, διαρρήξεις, κλοπές, ἱεροσυλίες, νεκροσυλίες, ληστεῖες, τοποθετήσεις ἐκρηκτικῶν μηχανισμῶν καί λοιπές βεβηλώσεις).
Εἰδικότερα:

• Τριακόσια ἑβδομήντα τέσσερα (374) περιστατικά ἀφοροῦν στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἤτοι τό 92,57% ἐπί τοῦ συνόλου.

• Ἑπτά (7) περιστατικά ἀφοροῦν στήν Καθολική Ἐκκλησία, ἤτοι τό 1,73% ἐπί τοῦ συνόλου.

• Τέσσερα (4) περιστατικά ἀφοροῦν στούς Γνησίους Ὀρθοδόξους Χριστιανούς (Γ.Ο.Χ.), ἤτοι τό 0,99% ἐπί τοῦ συνόλου.

• Ἰουδαϊσμός: δέκα (10) περιστατικά ρατσιστικοῦ/ἀντισημιτικοῦ χαρακτῆρα, ἤτοι τό 2,48% ἐπί τοῦ συνόλου.

• Μουσουλμανισμός: ἐννέα (9) περιστατικά, ἤτοι τό 2,23% ἐπί τοῦ συνόλου».

Προκύπτει ἀβιάστως ἐκ τῶν ἀνωτέρω, ὅτι ἐνῶ ἐπιδεικνύεται σεβασμός πρός τούς μουσουλμάνους πού ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἔχουν εἰσέλθει στήν Ἑλλάδα παρανόμως, οἱ τελευταῖοι ἀποδεικνύονται, κατ’ ἐξοχήν, βέβηλοι. Εἶναι δέ χαρακτηριστικό ὅτι ὅσο αὐξάνονται οἱ μουσουλμάνοι πού παρεπιδημοῦν στήν χώρα τόσο αὐξάνονται καί τά περιστατικά βεβηλώσεως χριστιανικῶν ἐκκλησιῶν. Μία ἀναδρομή στά στοιχεῖα τῆς τελευταίας πενταετίας τό ἐπιβεβαιώνει. Πράγματι, τό ἔτος 2015, τά περιστατικά βεβηλώσεως ἐκκλησιῶν ἦσαν 138. Ἀντιστοίχως εἶχαν σημειωθεῖ μόλις πέντε περιστατικά βεβηλώσεως ἰσλαμικῶν χώρων λατρείας. 
Ἀπό τότε πού ἡ λαθρομετανάστευσις ἐγνώρισε ἔξαρση, εἴχαμε ἀντίστοιχη ἔξαρση τῶν περιστατικῶν βεβηλώσεως καί βανδαλισμῶν εἰς βάρος τῶν ἐκκλησιῶν μας. Εἰδικώτερα, τό 2016 εἴχαμε 209 βεβηλώσεις ἐκκλησιῶν, ἀριθμός πού ἐκτοξεύθηκε στίς 533 τό 2017 καί στίς 564 τό 2018. 
Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἀπό τό 2019 πού ὑπῆρξε κάμψις στόν ἀριθμό τῶν εἰσερχομένων λαθρομεταναστῶν, ἄρχισαν νά βαίνουν μειούμενοι καί οἱ ἀριθμοί τῶν βεβηλώσεων. Στούς 510 «ἔπεσαν» τό 2019 καί στούς 385 τό 2020. Συνολικῶς δηλαδή κατά τήν πενταετία 2015-2020 ἐσημειώθησαν 2.339 βεβηλώσεις Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν, ἔναντι μόλις 30 ἐπιθέσεων σέ ἰσλαμικούς χώρους λατρείας.

Γιά τήν ἱστορία θά ἀναφέρουμε τούς ἀντιστοίχους ἀριθμούς ἐπιθέσεων κατά ἰσλαμικῶν χώρων λατρείας πού, ἐπαναλαμβάνουμε, λειτουργοῦν ἀτύπως καί ἐν πολλοῖς παρανόμως: εἴχαμε πέντε περιστατικά τό 2015, ἕνα τό 2016, ὀκτώ τό 2017, δύο τό 2018, πέντε τό 2019 καί ἐννέα τό 2020.

Θά ἐπισημάνουμε ὅτι ἡ ὑπουργός Παιδείας καί Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως σημειώνει στό κείμενο μέ τό ὁποῖο προλογίζει τήν Ἔκθεση: «Ἡ Ἔκθεση γιά τά Περιστατικά εἰς βάρος χώρων θρησκευτικῆς σημασίας κατά τό ἔτος 2020 εἶναι μιά ἀκόμα ἐπιβεβαίωση τῆς εἰλικρινοῦς δέσμευσης τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων στήν κατεύθυνση ὑλοποίησης τῆς συνταγματικῆς ἀρχῆς γιά τήν προστασία τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, ἐνῶ ἀναδεικνύει καί τήν διαρκῆ ἐπιδίωξη γιά τήν καταγραφή ἀξιόπιστων στοιχείων πού εἶναι προσβάσιμα σέ ὅλους».

Ἐπίσης ὁ Γενικός Γραμματεύς Θρησκευμάτων κ. Γ. Καλαντζῆς ἀναφέρει: «Τά διδάγματα πού ἀντλοῦνται ἀπό τήν οἰκονομική κρίση πού κορυφώθηκε τό 2012, ἀπό τήν προσφυγική κρίση τοῦ 2015 ἀλλά καί ἀπό τήν πλέον πρόσφατη κρίση τῆς πανδημίας, ὅσον ἀφορᾶ τό πεδίο τῶν θρησκευμάτων, εἶναι κοινά ὡς πρός τίς δυνατότητες καί τόν ρόλο πού καλοῦνται νά διαδραματίσουν οἱ θρησκευτικές κοινότητες, καί εἰδικότερα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, κατά τή διάρκεια τῶν κρίσεων, ὥστε τό ἔθνος νά μπορέσει νά τίς ἀντιμετωπίσει ἐπιτυχῶς. Ἡ παράμετρος αὐτή εἶναι χρήσιμο νά λαμβάνεται ἐγκαίρως ὑπ’ ὄψιν στόν σχεδιασμό ἀντιμετώπισης κρίσεων». Πράγματι ἡ δέσμευσις γιά τήν προστασία τῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν δέν ἀφορᾶ μόνον τό Ὑπουργεῖο Παιδείας. Ἀφορᾶ ὅλους τούς Ἕλληνες Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι σέβονται τά «πιστεύω» τῶν ἄλλων. Δέν φαίνεται ὅμως νά ἰσχύει τό ἴδιο γιά τούς παρεισάκτους στήν χώρα καί κυρίως γιά τούς μουσουλμάνους. Ὅπως λοιπόν ἐπισημαίνει ὁ Γενικός Γραμματεύς Θρησκευμάτων, ἡ ἀνωτέρω παράμετρος «εἶναι χρήσιμο νά λαμβάνεται ἐγκαίρως ὑπ’ ὄψιν στόν σχεδιασμό ἀντιμετώπισης κρίσεων.»
ΟΙ  ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΙ  ΔΕΣΠΟΤΕΣ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΟΥΝ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΟΥΣ...

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής στην πρεσβεία της Ουκρανίας στις ΗΠΑ - Στήριξη κατά του ρωσικού ιμπεριαλισμού.
ΟΙ ΠΑΠΑΔΕΣ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΟΡΟΣ.


Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος επισκέφτηκε την πρεσβεία της Ουκρανίας στις ΗΠΑ, προκειμένου να δηλώσει τη συμπαράστασή του στον ουκρανικό λαό.


Ο Αρχιεπίσκοπος στο μήνυμά του μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «είναι αδικία προς την ιστορία και την παράδοση της Ορθοδοξίας, το Πατριαρχείο της Μόσχας αντί να στηρίζει τους αδελφούς της Ουκρανίας, να ακολουθεί πειθήνια τις εντολές και τη γραμμή του Κρεμλίνου, να διχάζει την Ορθοδοξία σε όλο τον κόσμο».

Το μήνυμά του:

«Επισκέφθηκα την Πρεσβεία της Ουκρανίας προκειμένου να εκφράσω στην πρέσβη κ. Oksana Markarova τη συμπαράστασή μας ως χριστιανών, ως Ελλήνων και ως Αμερικανών στο λαό της Ουκρανίας που υποφέρει από τον ρωσικό ιμπεριαλισμό, ο οποίος εκδηλώνεται σε όλα τα επίπεδα: στρατιωτικό, οικονομικό, ενεργειακό και εκκλησιαστικό.

Είναι αδικία προς την ιστορία και την παράδοση της Ορθοδοξίας, το Πατριαρχείο της Μόσχας αντί να στηρίζει τους αδελφούς της Ουκρανίας, να ακολουθεί πειθήνια τις εντολές και τη γραμμή του Κρεμλίνου, να διχάζει την Ορθοδοξία σε όλο τον κόσμο και να σκανδαλίζει το λαό του Θεού από την Ουκρανία στην Αφρική, έως και τη μακρινή Κορέα.Χαιρετίζουμε την πρόσφατη δήλωση του εκπροσώπου του State Department που καταδικάζει τις “κακόβουλες προσπάθειες εργαλειοποίησης της ορθόδοξης ταυτότητας” από το Κρεμλίνο, και την στάση της Αμερικανικής κυβέρνησης».
ΟΙ ΠΑΠΑΔΕΣ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΟΡΟΣ. Οικουμενικός Πατριάρχης προς Ουκρανούς Βουλευτές: “Να παραμείνετε ενωμένοι κάτω από την σημαία της Ουκρανίας”.

Την προτροπή να παραμένουν όλοι οι Ουκρανοί ενωμένοι, ανεξαρτήτως της πολιτικής τοποθέτησής τους ή της θρησκευτικής πίστης τους, απηύθυνε η Α.Θ.Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος κατά τη διάρκεια συναντήσεώς του με διακομματική ομάδα Ουκρανών βουλευτών την Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2022, στο Φανάρι.
“Είσαστε και πρέπει να παραμείνετε ενωμένοι κάτω από την σημαία της Ουκρανίας. Ανεξαρτήτως από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και τις πολιτικές σας προτιμήσεις είσαστε ενωμένοι κάτω από την σημαία της Ουκρανίας, είσαστε μία κυρίαρχη χώρα. Προσευχόμαστε για την εδαφική ακεραιότητα της χώρας σας. Μην ανησυχείτε. Ο Θεός είναι μαζί σας”, επεσήμανε ο Παναγιώτατος, ο οποίος, μεταξύ άλλων, μίλησε για την πρόσφατη επίσκεψή του στο Κίεβο, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την πρόοδο της Αυτοκέφαλης Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας.

Εκ μέρους των βουλευτών μίλησαν οι Εντιμ. κ.κ. Rustem Umerov και Roman Hryshchuk, οι οποίοι ευχαρίστησαν τον Παναγιώτατο για το ενδιαφέρον και την υποστήριξή του προς τη χώρα τους. Επίσης, με θερμούς λόγους μίλησε και ο Εντιμ. κ. Mustafa Dzhemiliev, μουσουλμάνος βουλευτής και επί κεφαλής των Τατάρων παγκοσμίως.

Στη συνάντηση παρέστησαν, επίσης, και ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, πολλάκις επισκεφθείς την Ουκρανία, καθώς και ο Γενικός Πρόξενος της Ουκρανίας στην Πόλη, Εντιμ. κ. Roman Nedilskyi και στελέχη του Προξενείου.

ἀπό : helleniscopecom

Πατήσια:  Ακόμα και μέσα στην εκκλησία βίαζε την ανήλικη ο παιδόφιλος παπάς

Ο παπάς εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι το κοριτσάκι πήγαινε στο κατηχητικό, έγινε εξομολογητής και πνευματικός της και σταδιακά πέρασε στην ερωτική προσέγγιση και στους βιασμούς.


Δεν είχε το Θεό του ο παιδόφιλος παπάς που ιερουργούσε τα τελευταία έξι χρόνια στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στα Κάτω Πατήσια.

Ο ίδιος παντρεμένος και πατέρας τριών ανηλίκων παιδιών εκμεταλλεύτηκε την θέση του και την πίστη αθώων παιδιών για να ικανοποιήσει τις αρρωστημένες του ορέξεις και πράξεις.

Remaining Time-0:00

Fullscreen

Mute

Το 16χρονο σήμερα κορίτσι βρήκε την δύναμη αρχικά να μοιραστεί όσα είχε βιώσει στην συγκεκριμένη εκκλησία από τον συγκεκριμένο ιερωμένο, στις φίλες της και στη συνέχεια εκείνες την προέτρεψαν να μιλήσει στην μητέρα της, όπως και έγινε και ακολούθησε η καταγγελία στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής, παρουσία παιδοψυχολόγου της Αστυνομίας, που συνεχίζει και παρακολουθεί το κορίτσι.

Όλα όσα κατήγγειλε συνέβησαν το χρονικό διάστημα μεταξύ 2019-2020. Το κορίτσι πήγαινε στο κατηχητικό της συγκεκριμένης εκκλησίας, όπου κήρυττε ο συγκεκριμένος ιερωμένος, στη συνέχεια έγινε εξομολογητής και πνευματικός της και εξ αυτής της θέσεως την έπεισε σταδιακά πως μπορούσε να του δείχνει εμπιστοσύνη και να τον βλέπει σαν …«πατέρα» ακόμη και σαν «φίλο». Στη συνέχεια πέρασε στο ερωτικό, ζητώντας μάλιστα από το κορίτσι να του στέλνει γυμνές φωτογραφίες της και εκείνος με την σειρά τους της έστελνε δικές του γυμνές φωτογραφίες, με τα γεννητικά του όργανα κλπ.

Μία ημέρα μετά το κατηχητικό την κράτησε στο τέλος μόνη της και στο δωμάτιο που γινόταν το κατηχητικό εντός της εκκλησίας τότε, την βίασε. Πράξεις που επαναλήφθηκαν αρκετές φορές για ένα 5μηνο τουλάχιστον, σχεδόν κάθε φορά με το κατηχητικό και την εξομολόγηση, μέχρι που το κορίτσι αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και έπαψε να πηγαίνει στην συγκεκριμένη εκκλησία. Σημειώνεται ότι βρέθηκε το πορνογραφικό υλικό στα μηνύματα αυτά από την Αστυνομία και έχουν αποσταλεί στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια και όσα άλλα ψηφιακά πειστήρια βρέθηκαν στην κατοχή του και στο σπίτι του.

Σε βάρος του ιερωμένου εκδόθηκε ένταλμα, δυνάμει του οποίου συνελήφθη, ενώ η έρευνα σε βάρος του συνεχίζεται καθώς υπάρχει τουλάχιστον ακόμη μία περίπτωση που εξετάζουν οι Αρχές και δεν έχει γίνει ακόμη επίσημη καταγγελία για αυτή την περίπτωση, ενώ δεν αποκλείεται να έχουν υπάρξει και άλλα παιδιά θύματά του αφού η μεθοδολογία του ήταν μέσω της προσέγγισης από την θέση που βρισκόταν και εκμεταλλευόταν.ΖΗΝΩΝ ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ

7 σχόλια:

 1. Γυναίκα πέθανε στο νοσοκομείο της Πάτρας επειδή έψαχναν απινιδωτή.
  Συνεχείς διακοπές ρεύματος στο νοσοκομείο.
  Την απόλυτη διάλυση της χώρας φαίνεται πως έχει βάλει στόχο η κυβέρνηση καθώς μια γυναίκα 62 ετών έχασε τη ζωή της στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Πάτρας το βράδυ της Παρασκευής (21.1.2022) εν μέσω πανικού καθώς έψαχναν απινιδωτή ενώ παράλληλα το ρεύμα «έπεφτε» συνέχεια και επιστρατεύονταν γεννήτριες.
  Σύμφωνα με το pelop.gr, στα εξωτερικά ιατρεία στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο επικρατούσαν καταστάσεις τρέλας το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, με τους συγγενείς των ασθενών να μην πιστεύουν αυτό που βλέπουν και παράλληλα μια γυναίκα που έπασχε από κορονοϊό να χάνει τη ζωή της.
  Η άτυχη γυναίκα έπασχε από κορωνοϊό, ήταν σε βαριά κατάσταση, ωστόσο δεν πήγαινε στο νοσοκομείο «για ψυχολογικούς λόγους» όπως διαβεβαίωσε ο γιος της, όμως το συγκεκριμένο απόγευμα δεν άντεχε άλλο και τα παιδιά της κάλεσαν ασθενοφόρο, για να τη μεταφέρει στα εξωτερικά ιατρεία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.
  Εκεί, οι γιατροί αποφάσισαν άμεσα τη διασωλήνωσή της, όμως λόγω του πανικού που επικρατούσε με το κομμένο ρεύμα δεν τη μετέφεραν σε άλλο χώρο και η διασωλήνωσή της έγινε στον χώρο των εξωτερικών ιατρείων.
  Ωστόσο, μετά από λίγα δευτερόλεπτα η γυναίκα έπαθε ανακοπή. Οι δικοί της άνθρωποι έβαλαν τις φωνές ενώ οι γιατροί προσπαθούσαν να βρουν πού ήταν ο απινιδωτής, όμως εν μέσω της τραγικής κατάστασης με το ρεύμα, το μηχάνημα δεν… εντοπίστηκε! Αν και οι γιατροί της έκαναν μαλάξεις, η 62χρονη δεν επανήλθε.
  Το ασθενοφόρο την παρέλαβε από το σπίτι της στις 17.40 της Παρασκευής και η γυναίκα πέθανε στις 19.30. Τα παιδιά της δεν συσχετίζουν τον θάνατο με τις διακοπές του ρεύματος. Όμως κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει αν η γυναίκα θα είχε επανέλθει στην περίπτωση που όλα λειτουργούσαν φυσιολογικά, υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα, έβρισκαν τον απινιδωτή κλπ.
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ισραήλ: Πληθαίνουν οι «φωνές» που ζητούν συνεργασία με την Άγκυρα και εναλλακτική για EastMed.
  «Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα έδαφος για περιφερειακή συνεργασία που να περιλαμβάνει την Τουρκία».
  Άσχημες είναι για την Ελλάδα οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο καθώς πληθαίνουν οι «φωνές» στο Ισραήλ που ζητούν επαναπροσέγγιση με την Τουρκία και να υπάρξει μία εναλλακτική λύση για τον EastMed, δηλαδή ένας αγωγός που θα διέρχεται από το τουρκικό έδαφος.
  Ο ισραηλινός Τύπος υποστηρίζει ότι το Ισραήλ θα πρέπει να στραφεί σε νέες εναλλακτικές μετά την απόφαση των ΗΠΑ για ακύρωση του EastMed, εκτιμώντας ότι «θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα έδαφος για περιφερειακή συνεργασία που να περιλαμβάνει την Τουρκία», αναφέρει η τουρκική εφημερίδα Star.
  Με την απόσυρση της υποστήριξης των ΗΠΑ στο σχεδιαζόμενο έργο EastMed, ο ισραηλινός Τύπος απαιτεί το Ισραήλ να στραφεί σε εναλλακτικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας.
  Μάλιστα, δημοσιεύτηκε άρθρο ανάλυσης με τίτλο «Ήρθε η ώρα να υπολογίσουμε εκ νέου τη διαδρομή».
  Στο άρθρο αναφέρεται ότι «η απόφαση των ΗΠΑ δεν πρέπει να μας εκπλήσσει λόγω της πραγματικής κατάστασης, επισημάνθηκε ότι το έργο αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις όπως ο τεχνολογικός προγραμματισμός τοποθέτησης του αγωγού φυσικού αερίου, ασταθείς τιμές ενέργειας, γεωπολιτικές συγκρούσεις, στάση προς τα ορυκτά καύσιμα και την προθυμία των ενεργειακών εταιρειών».
  Στο ισραηλινό άρθρο αναφέρθηκε ότι οι ΗΠΑ ακολούθησαν στρατηγική σταθεροποίησης στην Ανατολική Μεσόγειο προκειμένου να συγκρατήσουν την αυξανόμενη κινεζική επιρροή στην περιοχή Ινδο-Ειρηνικού.
  Αναφέρθηκε ότι η απόφαση των ΗΠΑ για τον EastMed ώθησε το Ισραήλ να εξετάσει ένα εναλλακτικό σχέδιο και ότι η πιθανότητα συνεργασίας με την Τουρκία θα πρέπει να εξεταστεί υπό το φως των θετικών μηνυμάτων από την Άγκυρα!
  Υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση στην αποκλειστική οικονομική ζώνη στην Ανατολική Μεσόγειο είναι περίπλοκη, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρέπει να δημιουργηθεί βάση για περιφερειακή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, στον τομέα των εξαγωγών φυσικού αερίου.
  Στην Αθήνα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το Ισραήλ δεν είναι το ίδιο Ισραήλ όταν είχε ως πρωθυπουργό τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
  Ο Ναφτάλι Μπένετ έχει μία διαφορετική ατζέντα.
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ρόδος: Σύλληψη 22 ατόμων - Προμήθευαν πλαστά δελτία ασύλου σε αλλοδαπούς.
  Εντοπίσθηκαν 18 λαθρομετανάστες σε δωμάτιο διαμονής ενός εξ αυτών.
  Συνελήφθησαν στη Ρόδο 22 άτομα για προμήθεια-κατοχή πλαστών δελτίων αιτούντος διεθνή προστασία, διευκόλυνση μη νόμιμων αλλοδαπών και παράνομη διαμονή στη χώρα ενώ παράλληλα κατασχέθηκαν 15 δελτία ασύλου, 190 λίρες Τουρκίας, 290 ευρώ και 510 δολάρια.
  Όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία συνελήφθησαν το Σάββατο και τη Κυριακή (22-23 Ιανουαρίου 2022) στη Ρόδο, 21 αλλοδαποί και ένας ημεδαπός σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της προμήθειας-κατοχής πλαστών δελτίων αιτούντος διεθνή προστασία, διευκόλυνσης μη νόμιμων αλλοδαπών και παράνομης διαμονής στη χώρα.
  Ειδικότερα, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού και στοχευμένων δράσεων για την αποτροπή διακίνησης/διευκόλυνσης μη νόμιμων μεταναστών, προχθές το πρωί στον αερολιμένα Ρόδου έπειτα από αστυνομικό έλεγχο που έγινε σε δύο αλλοδαπούς ηλικίας 32 και 42 ετών, που αφίχθησαν με πτήση εσωτερικού, βρέθηκαν στη κατοχή τους εννέα γνήσια και τρία πλαστά δελτία αιτούντος διεθνή προστασία.
  Όπως προέκυψε από την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης οι δύο αλλοδαποί είχαν προμηθευτεί τα δελτία ασύλου με σκοπό να τα παραδώσουν σε τρίτο άτομο για διευκόλυνση παράτυπων μεταναστών, που διέμεναν παράνομα στη Ρόδο.
  Για τον εντοπισμό των ατόμων που προοριζόταν τα ταξιδιωτικά έγγραφα και τον τερματισμό της παράνομης δραστηριότητας τους, το απόγευμα της ίδιας ημέρας οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου αστυνομική επιχείρηση σε ξενοδοχειακά καταλύματα, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού.
  Κατά την αστυνομική έρευνα εντοπίσθηκαν 18 μη νόμιμοι αλλοδαποί και σε δωμάτιο διαμονής ενός, εξ αυτών, ηλικίας 30 ετών βρέθηκαν τρεις πλαστές αιτήσεις ασύλου, 190 λίρες Τουρκίας, 290 ευρώ και 510 δολάρια Η.Π.Α.
  Επιπρόσθετα, χθες το πρωί εμφανίστηκε και συνελήφθη ακόμη ένας μη νόμιμος αλλοδαπός. Όλα τα ανευρεθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα και χρηματικά ποσά κατασχέθηκαν.
  Οι τρεις αλλοδαποί ηλικίας 30, 32 και 40 ετών, καθώς και ο ημεδαπός ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου που εκμίσθωνε δωμάτια σε μη νόμιμους αλλοδαπούς οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, ενώ για τους υπόλοιπους παράτυπους αλλοδαπούς κινήθηκε η διοικητική διαδικασία.
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πρωθυπουργός της Βαυαρίας: «Η Ρωσία δεν είναι εχθρός της Ευρώπης».
  Ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας Markus Söder τάχθηκε κατά των σκληρών αντιρωσικών κυρώσεων, λέγοντας ότι η Μόσχα δεν είναι εχθρός της Ευρώπης. Πιστεύει επίσης ότι στο εγγύς μέλλον δεν μπορεί να τεθεί θέμα ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.
  Ο πολιτικός πιστεύει ότι η εδαφική ακεραιότητα και η ανεξαρτησία της Ουκρανίας πρέπει να γίνονται σεβαστές σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ωστόσο, ο Ζέντερ τόνισε ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας είναι αναποτελεσματικές και βλάπτουν τη Γερμανία.
  « Αφενός, επειδή οι κυρώσεις ήταν αναποτελεσματικές για μεγάλο χρονικό διάστημα, και από την άλλη, επειδή αυτές οι νέες κυρώσεις θα μας βλάψουν.
  Για παράδειγμα, η αποσύνδεση της Ρωσίας από το χρηματοπιστωτικό σύστημα SWIFT. Το κλείσιμο του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2 ή ακόμα και η διακοπή όλων των προμηθειών φυσικού αερίου από τη Ρωσία συνολικά θα επηρέαζε και τη χώρα μας.
  Ακόμη και στο αποκορύφωμα του Ψυχρού Πολέμου, η ενεργειακή σύνδεση μεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης και της Γερμανίας δεν αμφισβητήθηκε», είπε ο Βαυαρός πολιτικός.
  Ο Ζέντερ μίλησε επίσης κατά της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ στο εγγύς μέλλον.
  « Παρ' όλη τη δικαιολογημένη κριτική στη Ρωσία, η Δύση θα πρέπει τελικά να απαντήσει σε ένα βασικό ερώτημα: επεκτείνεται το ΝΑΤΟ για να συμπεριλάβει την Ουκρανία ή όχι; Σίγουρα δεν μπορείτε να αφήσετε τη Ρωσία να υπαγορεύει εδώ.
  Αλλά πρέπει ακόμα να απαντήσετε. Κατά τη γνώμη μου, ένα πράγμα είναι σαφές: η επέκταση του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά για να συμπεριλάβει την Ουκρανία δεν θα είναι στην ημερήσια διάταξη για πολύ καιρό ακόμη», είπε ο Ζέντερ.
  Σύμφωνα με τον ίδιο, το ΝΑΤΟ δεν έχει δεσμευτεί σε μια στρατιωτική συμμαχία με την Ουκρανία: «Είναι θέμα σαφήνειας και ειλικρίνειας να ορίσουμε μια στρατηγική που να το λαμβάνει υπόψη ενώ προστατεύει την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας».
  Τόνισε ότι η Ρωσία είναι «ένας δύσκολος εταίρος, αλλά όχι εχθρός της Ευρώπης», επομένως είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η επαφή με τη Μόσχα. Είπε ότι οι περισσότεροι Γερμανοί θέλουν μια σταθερή και ειρηνική σχέση με τη Ρωσία.
  « Η Ρωσία δεν είναι περιφερειακό κράτος. Η Ρωσία είναι και θα παραμείνει μεγάλη δύναμη. Είμαστε σταθερά αγκυροβολημένοι στη Δύση, αλλά πρέπει να διατηρήσουμε επαφή με τη Μόσχα, ακόμα κι αν είναι πάντα μια πρόκληση», είπε ο Βαυαρός πολιτικός.
  Είπε επίσης ότι « δεν μπορεί να φανταστεί» την προμήθεια γερμανικών όπλων στην Ουκρανία.
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Υποθαλάσσια μικρόβια παράγουν οξυγόνο σε βαθύ σκοτάδι χωρίς φωτοσύνθεση.
  Το οξυγόνο είναι ζωτικό για τη ζωή στη Γη και σχεδόν όλο παράγεται μέσω φωτοσύνθεσης από φυτά και μικροοργανισμούς, όπως τα κυανοβακτήρια.
  Δεν θα υπήρχε καθόλου οξυγόνο στη Γη -άρα ούτε και άνθρωποι- εάν δεν υπήρχε το φως του Ήλιου, χάρη στο οποίο γίνεται η φωτοσύνθεση από τα φυτά και παράγεται οξυγόνο. Δανοί επιστήμονες έκαναν την απρόσμενη ανακάλυψη ότι το οξυγόνο, επίσης, παράγεται χωρίς το φως, από μικρόβια στα σκοτεινά και ανήλιαγα βάθη των ωκεανών.
  Αμέτρητοι αριθμοί μικροοργανισμών ζουν στα νερά των θαλασσών σε διάφορα βάθη και μερικά από αυτά φαίνεται πως μπορούν να παράγουν οξυγόνο, παρόλο που δεν κάνουν φωτοσύνθεση. Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Νότιας Δανίας, με επικεφαλής την επίκουρη καθηγήτρια Μπεάτε Κραφτ του Τμήματος Βιολογίας, έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Science».
  Το οξυγόνο είναι ζωτικό για τη ζωή στη Γη και σχεδόν όλο παράγεται μέσω φωτοσύνθεσης από φυτά και μικροοργανισμούς, όπως τα κυανοβακτήρια. Έως τώρα είχαν ανακαλυφθεί λίγα μικρόβια, ικανά να παράγουν οξυγόνο χωρίς το φως του ήλιου, αλλά είχαν βρεθεί σε πολύ περιορισμένες ποσότητες και σε πολύ συγκεκριμένα περιβάλλοντα. Αυτή η εικόνα φαίνεται να αλλάζει με το ωκεάνιο μικρόβιο Nitrosopumilus maritimus και τα «ξαδέρφια» του, τα οποία αφθονούν στους ωκεανούς, παίζοντας βασικό ρόλο στον κύκλο του αζώτου (οξειδώνουν την αμμωνία για να παράγουν άζωτο), κάτι για το οποίο χρειάζονται οξυγόνο.
  Η παραγωγή αζώτου απαιτεί οξυγόνο και, όπως είπε η Κραφτ, έως τώρα αποτελούσε αίνιγμα πώς γίνεται τέτοιοι μικροοργανισμοί να αφθονούν ακόμη και όταν μεταφέρονται σε νερά χωρίς καθόλου οξυγόνο. Μάλιστα, σε μερικές περιοχές των θαλασσών, σύμφωνα με τον ερευνητή Ντον Κάνφιλντ, «αυτά τα μικρόβια είναι τόσο κοινά, που κάθε πέμπτο κύτταρο σε ένα κουβά θαλασσινού νερού προέρχεται από αυτά».
  Οι εργαστηριακές μελέτες έδειξαν τελικά ότι τα εν λόγω μικρόβια δεν χρειάζονται οξυγόνο από το περιβάλλον, καθώς παράγουν το δικό τους και μάλιστα σε ένα τελείως σκοτεινό περιβάλλον. Οι επιστήμονες δεν είναι ακόμη βέβαιοι με ποιον τρόπο αυτά τα μικρόβια παράγουν οξυγόνο στο σκοτάδι χωρίς φωτοσύνθεση, καθώς φαίνεται να χρησιμοποιούν έναν άγνωστο, μέχρι σήμερα, βιολογικό μηχανισμό.
  «Δίνεται, πλέον, η δυνατότητα να ανακαλύψουμε έναν τελείως νέο μεταβολισμό που λειτουργεί στους ωκεανούς, για τον οποίο δεν γνωρίζαμε τίποτα έως τώρα», δήλωσε ο ερευνητής Ντον Κάνφιλντ, ο οποίος δεν απέκλεισε ότι ο ίδιος ο βιολογικός μηχανισμός υπάρχει και σε άλλους οργανισμούς, κάτι που μένει να ανακαλυφθεί.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ζ.Π : πρόκειται για μεγάλη ανακάλυψη. Εάν βρεθεί ο μηχανισμός που χρησιμοποιούν αυτά τα μικρόβια για να παράγουν, χωρίς φωτοσύνθεση, οξυγόνο, ανοίγεται ένα τεράστιο εκμεταλλεύσιμο πεδίο εφαρμογών , όπως π.χ. η γαιοποίηση, γεωδιαμόρφωση, γαιοπλασία πλανητών.
  Ζ.Π.


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Με τον όρο Γαιοπλασία ονομάζουμε το σύνολο των διαδικασιών που πιθανόν να απαιτούνται προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα τεχνητής αλλαγής των φυσικών συνθηκών που επικρατούν σε ένα πλανήτη του Ηλιακού Συστήματος έτσι ώστε να γίνουν παρόμοιες με αυτές που επικρατούν στη Γη.
   Ο αποικισμός του Άρη μπορεί να αποτελεί ένα από τα πιο παλιά όνειρα της επιστήμης και της επιστημονικής φαντασίας, ωστόσο ο Κόκκινος Πλανήτης είναι σίγουρα αφιλόξενος- και ως εκ τούτου, για να μπορέσει να αποικιστεί, θα χρειαζόταν μια μακροχρόνια διαδικασία μετατροπής του, που είναι γνωστή στην επιστήμη/ επιστημονική φαντασία ως «terraforming» (γεωδιαμόρφωση, γαιοποίηση ή γαιοπλασία). Μεταξύ των σχεδίων που έχουν προταθεί για την υλοποίηση αυτού του φιλόδοξου οράματος είναι η απελευθέρωση διοξειδίου του άνθρακα που είναι παγιδευμένο στην επιφάνεια του Άρη, προκειμένου να γίνει πιο πυκνή η ατμόσφαιρα και να λειτουργήσει ως «κουβέρτα» για τη θέρμανση του πλανήτη.
   Ωστόσο, ο Άρης δεν έχει αρκετό διοξείδιο του άνθρακα ώστε να μπορεί αυτό να βγει στην ατμόσφαιρα και να τον θερμάνει, σύμφωνα με νέα έρευνα για λογαριασμό τηςNASA- οπότε η μετατροπή του αφιλόξενου περιβάλλοντος του Κόκκινου Πλανήτη σε ένα μέρος όπου θα μπορούσαν αστροναύτες και άποικοι να ζήσουν χωρίς μέσα υποστήριξης ζωής δεν είναι δυνατή με τις τεχνολογικές δυνατότητες του σήμερα.
   Αν και η παρούσα ατμόσφαιρα του Άρη αποτελείται κυρίως από διοξείδιο του άνθρακα, είναι πολύ αραιή και ψυχρή για να υποστηρίζει νερό σε υγρή μορφή- απαραίτητο συστατικό της ζωής. Στον Άρη, η πίεση της ατμόσφαιρας είναι κάτω από το 1% αυτής της ατμόσφαιρας της Γης. Νερό σε υγρή μορφή στην επιφάνεια είτε θα εξατμιζόταν πολύ γρήγορα είτε θα πάγωνε.
   Οι υπέρμαχοι της γεωδιαμόρφωσης του Άρη προτείνουν την απελευθέρωση αερίων από ένα εύρος πηγών στον πλανήτη για να πυκνώσει η ατμόσφαιρα και να αυξηθεί η θερμοκρασία σε σημείο που θα μπορεί να παραμείνει νερό σε υγρή μορφή στην ατμόσφαιρα. Τα αέρια αυτά είναι τα γνωστά «αέρια θερμοκηπίου»- και τα μόνα από αυτά που θεωρείται ότι μπορεί να υπάρχουν σε επαρκείς ποσότητες στον πλανήτη για να παρέχουν θέρμανση σε ικανές ποσότητες είναι το διοξείδιο του άνθρακα και οι υδρατμοί.
   Αν και μελέτες πάνω στην πιθανότητα γεωδιαμόρφωσης του Άρη έχουν γίνει και στο παρελθόν, τα νέα αυτά αποτελέσματα λαμβάνουν υπόψιν περίπου 20 επιπλέον χρόνια παρατήρησης του πλανήτη από διαστημόπλοια- που περιλαμβάνουν σημαντικά νέα δεδομένα. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι πως παράγοντες όπως η έλλειψη αρκετού διοξειδίου του άνθρακα στον πλανήτη ώστε να βγει στην ατμόσφαιρα και να έχει αποτελέσματα, η δυσκολία πρόσβασης σε αυτό, η μικρή ατμοσφαιρική πίεση, η ηλιακή ακτινοβολία και ο ηλιακός άνεμος (που εξαφανίζουν υδρατμούς και διοξείδιο από την ατμόσφαιρα) καθιστούν πρακτικά αδύνατο το terraforming με σημερινές τεχνολογίες. Φυσικά, υπάρχουν και άλλες ιδέες, όπως η εκτροπή κομητών και αστεροειδών για να πέσουν στον Άρη και να εισάγουν νέα στοιχεία στην «εξίσωση», ωστόσο θα χρειάζονταν χιλιάδες- κάτι που αποτελεί ξεκάθαρο πρακτικό πρόβλημα.
   Ζ.Π.

   Διαγραφή
 6. Είναι η πρώτη φορά που κάποιοι κτυπούν με βόμβα και μάλιστα μεγάλης ισχύος, έναν λατρευτικό χώρο ισλαμιστών (ο οποίος λειτουργούσε παράνομα) στην Αθήνα, όπου κατοικούν περί τις 500.000 μουσουλμάνοι, παράνομοι μετανάστες στην συντριπτική τους πλειοψηφία ή αλλοδαποί οι οποίοι έχουν εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα την τελευταία δωδεκαετία και έχουν λάβει άδεια από τις ελληνικές κυβερνήσεις να μείνουν στην Ελλάδα.
  Η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών ΜΙΤ, έχει ισχυρή και οργανωμένη επιχειρησιακή δύναμη κρούσης στην Αθήνα και αυτό αποδείχθηκε πολλές φορές, όχι μόνο σε επιθέσεις κατά Κούρδων αντιφρονούντων, αλλά και σε περιπτώσεις που... συνεργάστηκαν με τις ελληνικές υπηρεσίες (ναι, έχει συμβεί και αυτό) στην σύλληψη επί ελληνικού εδάφους «Τούρκων υπηκόων, υπόπτων για τρομοκρατία».
  Από ελληνικής πλευράς εικάζεται ότι μπορεί να συνδέεται η βομβιστική επίθεση με το σημερινό μπαράζ πτήσεων της τουρκικής Αεροπορίας επάνω από το ελληνικό έδαφος σε Λήμνο, Λέσβο, Σαμοθράκη, Καστελόριζο, Ρόδο, Παναγιά, Ρω, Στρογγύλη!
  Είναι η πρώτη φορά μετά από χρόνια που τουρκικά μαχητικά «περνούν σουβλάκι» για την ορολογία των πιλότων της ΠΑ, τόσα ελληνικά νησιά στο Αιγαίο.
  Υπενθυμίζεται ότι στην Αθήνα, υπάρχουν 100-150 παράνομα τζαμιά, όπου εδρεύουν σκληροί ισλαμιστικοί πυρήνες.
  Aυτό που αναμένουν οι αρχές είναι να δουν αν θα συνεχιστούν οι επιθέσεις στους παράνομους χώρους λατρείας των ισλαμιστών, οι οποίοι είναι αδύνατον να φυλαχθούν γιατί υπάρχει άγνοια τόσο για το πόσα ακριβώς είναι, όσο και να το πού βρίσκονται...
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...